داستان ما

درباره هفت ساز بیشتر بدانید…

هفت ساز haftsaz

هدف هفت ساز

هدف تیم هفت ساز از اولین روز ، راه اندازی پلتفرم اطلاع رسانی و فروش رویدادهای فرهنگی با نگاه حمایت از رویدادها و ایجاد امکان دسترسی راحت تر و بهتر به اطلاعات رویدادهای فرهنگی و هنری بود.