• تئاتر شهرستان


 • تئاتر کمدی مجلس مضحکه سیاگزک خان

  تئاتر کمدی مجلس مضحکه سیاگزک خان

  • پنجشنبه ، 7 آذر 1398
  • جمعه ، 8 آذر 1398
  • شنبه ، 9 آذر 1398
  • یکشنبه ، 10 آذر 1398
  • دوشنبه ، 11 آذر 1398
  • سه شنبه ، 12 آذر 1398
  • چهارشنبه ، 13 آذر 1398
  • پنجشنبه ، 14 آذر 1398
  • جمعه ، 15 آذر 1398
  • شنبه ، 16 آذر 1398
  • یکشنبه ، 17 آذر 1398
  • دوشنبه ، 18 آذر 1398
  • سه شنبه ، 19 آذر 1398
  • چهارشنبه ، 20 آذر 1398
  • پنجشنبه ، 21 آذر 1398
  • تالار مرکزی رشت - سالن حزین

  تئاتر ملتی نو

  تئاتر ملتی نو

  • شنبه ، 16 آذر 1398
  • یکشنبه ، 17 آذر 1398
  • دوشنبه ، 18 آذر 1398
  • سه شنبه ، 19 آذر 1398
  • چهارشنبه ، 20 آذر 1398
  • پنجشنبه ، 21 آذر 1398
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر فانتزی سه قطره خون

  تئاتر فانتزی سه قطره خون

  • چهارشنبه ، 20 آذر 1398
  • پنجشنبه ، 21 آذر 1398
  • شنبه ، 23 آذر 1398
  • یکشنبه ، 24 آذر 1398
  • دوشنبه ، 25 آذر 1398
  • سه شنبه ، 26 آذر 1398
  • چهارشنبه ، 27 آذر 1398
  • پنجشنبه ، 28 آذر 1398
  • جمعه ، 29 آذر 1398
  • تالار مرکزی رشت - سالن سایه

  تئاتر جنجالی های 2

  تئاتر جنجالی های 2

  • دوشنبه ، 11 آذر 1398
  • سه شنبه ، 12 آذر 1398
  • چهارشنبه ، 13 آذر 1398
  • پنجشنبه ، 14 آذر 1398
  • چهارشنبه ، 20 آذر 1398
  • شنبه ، 16 آذر 1398
  • یکشنبه ، 17 آذر 1398
  • دوشنبه ، 18 آذر 1398
  • سه شنبه ، 19 آذر 1398
  • پنجشنبه ، 21 آذر 1398
  • جمعه ، 22 آذر 1398
  • جمعه ، 22 آذر 1398
  • سه شنبه ، 19 آذر 1398
  • مجتمع خاتم الانبیا (ص) , سالن شهید انصاری

  تئاتر کشتار

  تئاتر کشتار

  • پنجشنبه ، 21 آذر 1398
  • جمعه ، 22 آذر 1398
  • شنبه ، 23 آذر 1398
  • دوشنبه ، 25 آذر 1398
  • سه شنبه ، 26 آذر 1398
  • چهارشنبه ، 27 آذر 1398
  • پنجشنبه ، 28 آذر 1398
  • جمعه ، 29 آذر 1398
  • شنبه ، 30 آذر 1398
  • کارگاه نمایش پروین

  رادیو تئاتر تپلی

  رادیو تئاتر تپلی

  • جمعه ، 22 آذر 1398
  • رستوران ساحلی هیراد

  نمایش کارنو

  نمایش کارنو

  • یکشنبه ، 17 آذر 1398
  • دوشنبه ، 18 آذر 1398
  • سه شنبه ، 19 آذر 1398
  • چهارشنبه ، 20 آذر 1398
  • شنبه ، 23 آذر 1398
  • یکشنبه ، 24 آذر 1398
  • دوشنبه ، 25 آذر 1398
  • تالار مرکزی رشت - سالن سایه

  نمایش کمدی و موزیکال حسن گلی

  نمایش کمدی و موزیکال حسن گلی

  • یکشنبه ، 1 دی 1398
  • یکشنبه ، 1 دی 1398
  • سه شنبه ، 3 دی 1398
  • سه شنبه ، 3 دی 1398
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)
  لطفا صبر کنید